Gebruiksvoorwaarden

Dank u voor het gebruik van de acterys.com Service. FP&A Software Pty Ltd (hierna “FP&A”, “het Bedrijf”, “wij” of “ons”) biedt applicatiediensten aan op www.acterys.com of app.acterys.com (“Acterys” of “de Site”), aan u, een individuele gebruiker (“U”) voor uw individueel gebruik, onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet.

1. Overeenkomst

Door Acterys te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden van Acterys” of “TOU”). Als u niet akkoord gaat met één van de onderstaande voorwaarden, verleent FP&A u geen licentie om de Site of de Datastream te gebruiken en dient u uw gebruik ervan te staken.

2. Wijzigingen in de GBV

FP&A behoudt zich het recht voor om deze TOU en alle documenten waarnaar verwezen wordt van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze GBV altijd vinden op https://app.acterys.com/Home/TermsOfUse. Wij kunnen deze GBV wijzigen door een nieuwe versie te publiceren zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Gebruik van de Site en de Gegevensstroom na een dergelijke wijziging houdt aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

3. Gebruik onder licentie en beperkingen

De Site, de Datastream en de inhoud daarvan, alsmede alle auteursrechten, zijn eigendom van FP&A Software Pty Ltd (FP&A) en haar licentiegevers. De rechten van FP&A zijn van toepassing op de Site en de Datastream. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten inzake eigendomsrechten en andere wetten, alsmede aan alle aanvullende auteursrechtkennisgevingen of beperkingen die in deze GBV zijn opgenomen. FP&A is eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Site en de Datastream. Deze voorwaarden verlenen u geen recht, titel of belang in enig intellectueel eigendom dat eigendom is van of in licentie is gegeven door FP&A, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de Site, de Datastream en de handelsmerken van acterys.com. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan FP&A.

De Site bevat links naar andere websites of bronnen op het internet. Wij controleren noch onderschrijven dergelijke andere websites, noch hebben wij enige inhoud die op dergelijke andere websites verschijnt, beoordeeld of goedgekeurd. U erkent en stemt ermee in dat FP&A niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de wettigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid van enige inhoud, reclame, producten, diensten of informatie op of via andere websites, noch voor enig verlies of schade veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud. U mag een link plaatsen naar elke inhoud op de Site.

Als u geïnteresseerd bent in herdruk, herpublicatie of verspreiding van inhoud van Acterys, neem dan contact op met FP&A om schriftelijke toestemming te verkrijgen. acterys.com™ is een handelsmerk en/of dienstmerk van FP&A of een gelieerde onderneming. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op onze websites worden gebruikt, zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo’s van hun respectieve eigenaars.

Dat zul je niet:

4. Registratiegegevens

Door gebruik te maken van de Site of de Datastream gaat u ermee akkoord nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u te verstrekken zoals gevraagd kan worden door registratieformulieren op de Site (“Registratiegegevens”); de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie te handhaven; de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan FP&A of Azure verstrekt, te onderhouden en direct bij te werken zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijven; (d) volledig verantwoordelijk te zijn voor alle gebruik van uw account en voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van uw account; en (e) akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van FP&A waarvan u zich op elk moment kunt afmelden (unsubscribe) via de links die in de e-mails zijn opgenomen.

5. Ondersteuning

FP&A kan naar eigen goeddunken besluiten u ondersteuning of wijzigingen voor de Site of de Datastream (gezamenlijk “Ondersteuning”) te bieden en kan deze Ondersteuning op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen. FP&A mag elk aspect van de Site en de Datastream te allen tijde wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van de Site en de gegevens van de Datastream. FP&A kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Site of de Gegevensstroom zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

6. Afwijzing van enige garantie

FP&A verklaart of garandeert niet dat de Site of de Datastream vrij zijn van onnauwkeurigheden, fouten, bugs of onderbrekingen, of betrouwbaar, accuraat, volledig, of anderszins geldig zijn. De Site en de Datastream worden geleverd “zoals zij zijn” zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard dan ook en FP&A wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid, veiligheid, titel en/of niet-inbreuk. Uw gebruik van de Site of de Datastream is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de Datastream, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens.

7. Beperking van aansprakelijkheid

FP&A is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site of de Gegevensstroom, ongeacht of deze is gebaseerd op contractbreuk, inbreuk op garantie, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid, productaansprakelijkheid of anderszins), of enig ander geldelijk verlies, ongeacht of FP&A op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onder geen enkele omstandigheid zal FP&A aansprakelijk zijn jegens u voor enig bedrag.

8. Vrijwaring en schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord FP&A en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, licentiegevers, co-branders of andere partners en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site of de Datastream, met inbegrip van alle aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle claims, verliezen, schade (werkelijke en/of gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, van elke soort en aard. FP&A zal zich te goeder trouw inspannen om u schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of actie.

9. Algemene voorwaarden